Bilimsel Çalışmaların Desteklenmesi Yönerge


BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DESTEKLEME KURULU ESASLARI

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu yönerge SB Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi araştırmacıları tarafından yönetilen Bilimsel Araştırma Proje (BAP) tekliflerinin incelenmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili esasları düzenler.

Madde 2 - Komisyon, başvuruları incelemek ve değerlendirmek üzere, her TUEK toplantısında Başhekim’in başkanlığında toplanır ve salt çoğunlukla tavsiye niteliğinde karar alır.

Madde 3 - Komisyon, tamamlandığında sonuçları ile sağlık alanında bilime evrensel ya da ulusal ölçüde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, bilimsel içerikli ve/veya dışı ulusal ve /veya uluslar arası kurum ya da kuruluşların katılımıyla da yapılabilecek projeleri destekler. Lisansüstü tez araştırmaları da araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.

Madde 4 - Bilimsel Araştırma Projesinin desteklenmesi yönünde alınan kararlar, Döner Sermaye Komisyonuna teklif edilmek üzere başhekimliğe sunulur.

Madde 5 - Araştırma projeleri mümkün olan en kısa zamanda değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Proje önerileri

Madde 6 - Proje önerileri,  SB Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilimsel Araştırma Proje Öneri Formu ile yapılır. Proje önerileri proje yöneticisi tarafından komisyona iletilir. Projeler BAP Komisyonuna 4 nüsha olarak sunulur. 

Proje bilgileri

Madde 7 - Proje yöneticisi aşağıda sıralanan konular hakkında gerekli bilgileri verir.

1.   Projenin amacı: Bu bölümde projenin amacı ve bu amaca varmak için yapılacak işler açık bir şekilde anlatılır.

2.   Materyal ve metot: Bu bölümde araştırma materyali, kullanılacak plan ve metotlar teorik çalışmalarda hesaplama yolu hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

3.  Projenin önemi: Bu bölümde yürütülecek araştırmanın bilime katkısı ve topluma sağlayacağı yararlar açıklanır.

4.   Araştırma olanakları: Bu bölümde önerilen proje ile ilgili olarak kullanılma durumunda olan makine, teçhizat, laboratuvar malzemesi vb. hakkında bilgi verilir ve bunlardan yararlanılabileceğine ilişkin ilgili birimin olumlu kararı eklenir.

5.   Önerilen projede bilim adamlarınca yapılmış ilgili çalışmalar hakkında bilgi verilir, araştırmanın bunlar arasındaki yeri belirtilerek literatür ile ilişkilendirilir ve ilgili yayın listesi verilir.

6.   Araştırma süresinin ve giderlerinin gerekçesi ile dökümü ayrıntılı olarak verilir.

7.   Rapor dönemleri itibarı ile yapılacak çalışmaları gösteren bir “çalışma planı” verilir.

8.   Önerilen projenin bir yabancı dilden adı ve anahtar sözcükler ile konusu verilir.

9.   Gerektiğinde hakem olarak yararlanmak üzere araştırmacının kurumunda veya diğer kurumlarda proje konusu üzerinde çalışan, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve /veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan 3 uzmanın ismi ve adresi belirtilir.

Projelerin değerlendirilmesi

Madde 8 - Her proje için komisyon üyeleri arasından bir raportör belirlenir. Raportör önerilen projenin BAP Talimatına uygunluğunu belirler. Uygun olmayan projeler iade edilir. Uygun görülen projeler uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlanan bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan hakem veya hakemlere değerlendirilmek üzere  gönderilebilir.

Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmede projenin; ülkenin sağlık alanına katkı sağlama derecesi ve orijinal nitelikte olup olmadığı dikkate alınır.

Komisyon, o dönem içinde sunulmuş olan ve incelenmesi tamamlanan proje önerilerini, yukarıda açıklanan hususlara ek olarak projenin mali portreleri ile sarf durumlarını ve mevcut imkânları da dikkate alarak, desteklenmesine karar verilen her projeyi öncelik sırasına koyar.

Komisyon yeterli bulmadığı projeleri hakem raporları ile birlikte proje yöneticisine bildirir. Yeterli kaynak bulunmaması nedeniyle desteklenemeyen projeler daha sonraki dönem gözden geçirilerek yeniden dikkate alınabilir. 

Desteklenmesine karar verilen projeler Baştabibin onayına sunulur. Destek verilmesi onaylanan proje yürütücüleri ile sözleşme imzalanır.

Projelerin izlenmesi

Madde 9 -

1.   Projelerin, süresi en çok üç yıl olabilir; proje yöneticisi altı ayda bir SB Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilimsel Araştırma Proje Rapor Formu ile gelişme raporları vermekle yükümlüdür. Gelişme raporları en önemli bilgileri içermelidir. Proje yöneticisinden gelen 6 aylık gelişme raporları komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Proje için gerektiği hallerde ek süre ve ek ödenek istekleri gerekçeleri ile birlikte projenin süresi bitmeden en geç 1 ay öncesinden komisyona sunulur. Komisyon kararı ile ek süre bir yıla, ilave kaynak ise toplam proje maliyetinin %50’sine kadar artırılabilir.

2.  Komisyon sözleşme gereğince yapılan ödemeleri, proje amaç ve programı ve sözleşme şartlarının uygun olarak kullanılmadığını tespit edilmesi ve/veya proje gelişme raporları yapılan hatırlatmaya rağmen zamanında verilmez ise, başkaca ihbara lüzum kalmadan sözleşme gereğince yapılan ödemeler her zaman durdurulabilir. Başka talepler saklı kalmak üzere verilmiş araç, gereç ve donatım derhal geri alınır ve komisyonca gerekli görüldüğü takdirde proje güdümlü olarak başka bir araştırıcıya veya araştırma grubuna verilebilir.  Projenin bu yolla sonuçlanması ile sağlanacak yararlardan proje ile ilişkisi kesilenler hiçbir hak talep edemez.

3.  Uzun süreli olarak Kurum dışında görevlendirilen veya kurumdan  ayrılan proje yöneticilerinin yerine BAP Komisyonunca yeni yönetici atanabilir. Projelerin devri özel haller (istifa etme, ölüm, kaza geçirip uzun süreli yatakta tedavi görecek olma vb.) dışında mümkün değildir.

4. Komisyon gerekli görürse,  komisyon başkanı projeyle ilgili çalışmaları çalışma yerinde inceleyebilir veya inceletebilir. Bu durumda proje yöneticisi proje ile ilgili her türlü teknik, idari ve mali bilgileri ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmak ve incelemeyi kolaylaştıracak bütün yardımları yapmakla görevlidir.
5. Proje yürütücüsünün Komisyona yazılı olarak ileteceği geçerli mazereti olması durumunda, mazeret süresince projenin süresi dondurulabilir.

Projelerin tamamlanması

Madde 10 -

1. Projenin sona ermesini izleyen 3 ay (gerektiğinde gerekçeli talep üzerine ek süre verilebilir) içinde tüm araştırma sonuçlarını içeren kesin rapor komisyona üç kopya olarak verilir. Sonuç raporları en önemli bilgileri içermelidir. Ayrıca araştırma devam ederken bilimsel toplantılara sunulan bildiri metinleri, varsa ara yayınların birer örneği de kesin raporla birlikte sunulur.
2. Kesin raporu vermeyen proje yürütücülerine Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yeniden proje desteği verilmez.
3. Ardışık iki projeden indekslere giren dergilerde proje bitiminden itibaren 3 yıl içinde yayın yapmayan proje yürütücülerine, yeniden proje desteği verilmez.
4. Bilimsel makalelerde SB Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından desteklendiğinin dip not olarak açık bir şekilde belirtilmesi zorunludur.

Yürürlük

Madde 11 - Bu talimat 02. 07. 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girer 
Yürütme

Madde 12 - Bu talimat hükümleri SB Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi tarafından yürütülür

© Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018