Tez Yazım Kılavuzu


S.B. KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TEZ KABUL ve YAZIM KURALLARI

‘Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre uzmanlık öğrencisi, asistanlık süresi sonunda bir "Uzmanlık Tezi" vermekle yükümlüdür.

Uzmanlık Tezinin:

1. Bilime yeni bir bakış açısı getirme,

2. Yeni bir bilimsel yöntem getirme,

3. Bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması,

4. Bilinen bir yöntemi daha kullanışlı ve etkili biçime değiştirme

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. Tez "deneysel" veya "klinik çalışma" şeklinde olabilir. Klinik dallar için olgu sunumları tez konusu olamaz. Tez daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış bir çalışma olmalıdır. Ancak yayınlanmış bir çalışmayı daha kapsamlı hale getirerek; yeni parametreler, bölümler ekleyerek tez çalışması oluşturulabilir.

Not: Tez 12 Adet ve 2 CD Halinde  Basılacaktır...

TEZ TEKLİFİ

Uzmanlık öğrencisi Klinik Şefi tarafından görevlendirilen danışman ile birlikte tez konusunu belirler.

Tez çalışmasına başlama tarihinin uzmanlık süresinin bitiş tarihinden en az iki yıl önce olması önerilir. Daha sonra tezin adı, amacı, yöntem ve gereçleri, kaynakları, literatürdeki yeri, araştırmanın yapılacağı yeri, ortalama maliyeti ve çalışma takvimini belirten "Tez Protokolü” hazırlanarak Klinik Şefi onayıyla Hastane TUEK ve eğitim koordinatörlüğüne sunulur. Tez, asistanlık süresinin bitiminden en az üç ay önce tez jürisine değerlendirilmek üzere sunulur. Prospektif çalışmalarda etik kurul onayı gereklidir. Retrospektif veya arşiv tarama niteliğindeki tezlerden de etik kurul onayı istenebilir (Merkezi Etik Kurul yönergesinde yer aldığı şekliyle geçerli olacaktır).

Uygun tez konusu seçimi yapılabilmesi için bazı temel konuların anlamını bilmek gerekir.

İnceleme: Birikmiş bilgileri toparlayarak bilmeyenlere aktarma ve sunma olarak en basit haliyle tanımlanabilir.

Araştırma: Bilgi ve veri toplamak için, belirli koşullar altında amaçlı, planlı, sistemli yapılan gözlem ve/veya ölçümlerdir.

Hipotez kurma yöntemleri ise şunlardır:

1) Farklılık yöntemi: Benzer olmayan noktalar sorgulanır. Örnek; emziren ve emzirmeyen kadınlarda meme kanseri sıklığında farklılık var mıdır?

2) Birlikte bulunma yöntemi: Farklı bölgelerdeki benzerlikleri saptamada yol gösterir. Kalabalık ortamlarda sık enfeksiyon riskinin artması birlikteliği gibi.

3) Birlikte değişme: Alkol alanlarla almayanların karaciğer sirozu olma riskinin değişmesi gibi.

4) Benzerlik yöntemi: Guatr görülme sıklığının iyot eksikliği olan bölgelerde benzer sıklıkta görülmesi gibi.

TEZ İÇİN MADDİ DESTEK İSTENİYORSA:

S.B. Kocaeli Derince  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilimsel Çalışmaları Destekleme programı dahilinde, başvuru için belirlenen zamanda ve gerekli belgeler başhekimliğe sunulur. Uzmanlık öğrencisi veya tez danışmanı isterlerse; TÜBİTAK, DPT, Eczacıbaşı Araştırma Fonu veya uluslararası kaynaklardan tez araştırması için kaynak bulabilir. Bunun uzmanlık eğitimi yasal süresi içinde gerçekleştirilmesi ve proje desteğinin tezin içerisinde belirtilmesi gerekir.

Tez Kabul ve Yazım Kurallarının Word Belgesine Ulaşmak İçin Tıklayınız...

 

© Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2017